Gia hạn thợ săn tiền thưởng

Hơn 1,000,000 đô la GTD mỗi ngày

Hàng chục tiền thưởng hàng ngày thú vị

GTD Sunday Main trị giá 1,000,000 đô la

Lịch trình hàng ngày

DAY UTC EVENT BUY-IN GTD
Mon ~ Sat 0:10 Speed Racer Bounty $32.10 [10 BB] $32.10 $2,000
Mon ~ Sat 0:10 Speed Racer Bounty $5.40 [10 BB] $5.40 $1,000
Mon ~ Sat 0:30 Bounty Hunters Special $108 $108.00 $10,000
Mon ~ Sat 0:30 Bounty Hunters Special $10.80 $10.80 $6,000
Mon ~ Sat 0:30 Bounty Hunters $3.21 $3.21 $500
Mon ~ Sat 0:45 Bounty Hunters Hyper Special $21.60 $21.60 $5,000
Mon ~ Sat 1:10 Speed Racer Bounty $21.60 [10 BB] $21.60 $1,500
Mon ~ Sat 1:10 Speed Racer Bounty $2.16 [10 BB] $2.16 $300
Mon ~ Sat 1:15 Bounty Hunters Deepstack Turbo $5.40 $5.40 $2,500
Mon ~ Sat 1:15 Bounty Hunters Deepstack Turbo $54 $54.00 $10,000
Mon ~ Sat 1:30 Bounty Hunters Special $129 [6-Max] $129.00 $6,000
Mon ~ Sat 1:30 Bounty Hunters Special $12.90 [6-Max] $12.90 $5,000
Mon ~ Sat 1:30 Bounty Hunters Special $2.16 [6-Max] $2.16 $1,000
Mon ~ Sat 1:30 Bounty Hunters $32.10 $32.10 $500
Mon ~ Sat 1:30 Bounty Hunters $5.40 $5.40 $400
Mon ~ Sat 2:10 Speed Racer Bounty $32.10 [10 BB] $32.10 $1,500
Mon ~ Sat 2:10 Speed Racer Bounty $3.21.60 [10 BB] $3.21 $500
Mon ~ Sat 2:30 Bounty Hunters Turbo Special $2.50 $2.50 $1,000
Mon ~ Sat 2:30 Bounty Hunters Turbo Special $215 $215.00 $8,000
Mon ~ Sat 2:30 Bounty Hunters Turbo Special $21.60 $21.60 $4,000
Mon ~ Sat 2:30 Bounty Hunters $8.55 $8.55 $400
Mon ~ Sat 2:45 Bounty Hunters Hyper Special $32.10 $32.10 $3,000
Mon ~ Sat 3:10 Speed Racer Bounty $54 [10 BB] $54.00 $1,500
Mon ~ Sat 3:10 Speed Racer Bounty $5.40 [10 BB] $5.40 $600
Mon ~ Sat 3:15 Bounty Hunters Deepstack Turbo $85.50 $85.50 $6,000
Mon ~ Sat 3:15 Bounty Hunters Deepstack Turbo $8.55 $8.55 $3,000
Mon ~ Sat 3:30 Bounty Hunters $10.80 $10.80 $500
Mon ~ Sat 3:30 Bounty Hunters $1.08 $1.08 $300
Mon ~ Sat 3:30 Bounty Hunters Special $54 $54.00 $8,000
Mon ~ Sat 3:30 Bounty Hunters Special $5.40 $5.40 $2,500
Mon ~ Sat 4:10 Speed Racer Bounty $12.90 [10 BB] $12.90 $1,000
Mon ~ Sat 4:10 Speed Racer Bounty $2.16 [10 BB] $2.16 $400
Mon ~ Sat 4:30 Bounty Hunters Special $108 $108.00 $6,000
Mon ~ Sat 4:30 Bounty Hunters Special $32.10 $32.10 $10,000
Mon ~ Sat 4:30 Bounty Hunters Special $3.21.60 $3.21 $2,500
Mon ~ Sat 5:10 Speed Racer Bounty $3.21.60 [10 BB] $3.21 $600
Mon ~ Sat 5:10 Speed Racer Bounty $32.10 [10 BB] $32.10 $1,500
Mon ~ Sat 5:15 Bounty Hunters Turbo Special $2.16 [6-Max] $2.16 $1,000
Mon ~ Sat 5:15 Bounty Hunters Turbo Special $21.60 [6-Max] $21.60 $4,000
Mon ~ Sat 5:30 Bounty Hunters Special $85.50 $85.50 $8,000
Mon ~ Sat 5:30 Bounty Hunters Special $8.55 $8.55 $5,000
Mon ~ Sat 5:30 Bounty Hunters $21.60 $21.60 $600
Mon ~ Sat 5:30 Bounty Hunters $2.16 $2.16 $500
Mon ~ Sat 6:10 Speed Racer Bounty $21.60 [10 BB] $21.60 $1,500
Mon ~ Sat 6:10 Speed Racer Bounty $2.16 [10 BB] $2.16 $500
Mon ~ Sat 6:30 Bounty Hunters Special $129 $129.00 $8,000
Mon ~ Sat 6:30 Bounty Hunters $32.10 $32.10 $800
Mon ~ Sat 6:30 Bounty Hunters Special $12.90 $12.90 $10,000
Mon ~ Sat 6:45 Bounty Hunters Hyper Special $5.40 $5.40 $2,000
Mon ~ Sat 7:10 Speed Racer Bounty $32.10 [10 BB] $32.10 $1,500
Mon ~ Sat 7:10 Speed Racer Bounty $5.40 [10 BB] $5.40 $1,000
Mon ~ Sat 7:30 Bounty Hunters Special $5.40 $5.40 $4,000
Mon ~ Sat 7:30 Bounty Hunters Special $54 $54.00 $15,000
Mon ~ Sat 7:30 Bounty Hunters $21.60 $21.60 $750
Mon ~ Sat 7:30 Bounty Hunters $2.16 $2.16 $1,000
Mon ~ Sat 8:10 Speed Racer Bounty $21.60 [10 BB] $21.60 $1,750
Mon ~ Sat 8:10 Speed Racer Bounty $2.16 [10 BB] $2.16 $600
Mon ~ Sat 8:30 Bounty Hunters $1.08 $1.08 $400
Mon ~ Sat 8:30 Bounty Hunters Special $3.21.60 $3.21 $4,000
Mon ~ Sat 8:30 Bounty Hunters Special $32.10 $32.10 $15,000
Mon ~ Sat 8:30 Bounty Hunters Special $215 $215.00 $12,000
Mon ~ Sat 8:45 Bounty Hunters Hyper Special $2.16 $2.16 $1,200
Mon ~ Sat 8:45 Bounty Hunters Hyper Special $21.60 $21.60 $5,000
Mon ~ Sat 9:10 Speed Racer Bounty $54 [10 BB] $54.00 $2,000
Mon ~ Sat 9:10 Speed Racer Bounty $5.40 [10 BB] $5.40 $1,500
Mon ~ Sat 9:30 Bounty Hunters Special $10.80 $10.80 $12,000
Mon ~ Sat 9:30 Bounty Hunters Special $108 $108.00 $10,000
Mon ~ Sat 9:30 Bounty Hunters Big One $1.08 $1.08 $1,500
Mon ~ Sat 10:10 Speed Racer Bounty $32.10 [10 BB] $32.10 $2,000
Mon ~ Sat 10:10 Speed Racer Bounty $3.21.60 [10 BB] $3.21 $1,000
Mon ~ Sat 10:30 Bounty Hunters $5.40 $5.40 $1,500
Mon ~ Sat 10:30 Bounty Hunters $1.08 $1.08 $400
Mon ~ Sat 10:30 Bounty Hunters Special $8.55 $8.55 $8,000
Mon ~ Sat 10:30 Bounty Hunters Special $85.50 $85.50 $10,000
Mon ~ Sat 11:10 Speed Racer Bounty $54 [10 BB] $54.00 $2,500
Mon ~ Sat 11:10 Speed Racer Bounty $5.40 [10 BB] $5.40 $1,500
Mon ~ Sat 11:30 Bounty Hunters Special $129 [7-Max] $129.00 $8,000
Mon ~ Sat 11:30 Bounty Hunters Special $12.90 [7-Max] $12.90 $15,000
Mon ~ Sat 11:30 Bounty Hunters $2.16 $2.16 $1,000
Mon ~ Sat 12:10 Speed Racer Bounty $32.10 [10 BB] $32.10 $2,500
Mon ~ Sat 12:10 Speed Racer Bounty $2.16 [10 BB] $2.16 $1,000
Mon ~ Sat 12:15 Bounty Hunters Deepstack Turbo $8.55 $8.55 $7,000
Mon ~ Sat 12:15 Bounty Hunters Deepstack Turbo $85.50 $85.50 $8,000
Mon ~ Sat 12:30 Bounty Hunters Special $215 $215.00 $12,500
Mon ~ Sat 12:30 Bounty Hunters Special $21.60 $21.60 $20,000
Mon ~ Sat 12:30 Bounty Hunters Special $2.16 $2.16 $5,000
Mon ~ Sat 12:30 Bounty Hunters $5.40 $5.40 $2,500
Mon ~ Sat 12:30 Bounty Hunters $54 $54.00 $2,000
Mon ~ Sat 13:10 Speed Racer Bounty $54 [10 BB] $54.00 $3,000
Mon ~ Sat 13:10 Speed Racer Bounty $5.40 [10 BB] $5.40 $2,000
Mon ~ Sat 13:15 Bounty Hunters Deepstack Turbo $54 $54.00 $15,000
Mon ~ Sat 13:30 Bounty Hunters Special $10.80 $10.80 $20,000
Mon ~ Sat 13:30 Bounty Hunters Special $108 $108.00 $10,000
Mon ~ Sat 13:30 Bounty Hunters $2.16 $2.16 $1,250
Mon ~ Sat 14:10 Speed Racer Bounty $21.60 [10 BB] $21.60 $2,500
Mon ~ Sat 14:10 Speed Racer Bounty $2.16 [10 BB] $2.16 $1,000
Mon ~ Sat 14:15 Bounty Hunters Deepstack Turbo $32.10 $32.10 $15,000
Mon ~ Sat 14:30 Bounty Hunters Special $85.50 $85.50 $20,000
Mon ~ Sat 14:30 Bounty Hunters Special $8.55 $8.55 $15,000
Mon ~ Sat 15:10 Speed Racer Bounty $85.50 [10 BB] $85.50 $3,000
Mon ~ Sat 15:10 Speed Racer Bounty $10.80 [10 BB] $10.80 $3,000
Mon ~ Sat 15:15 Bounty Hunters Deepstack Turbo $21.60 $108.00 $10,000
Mon ~ Sat 15:30 Bounty Hunters Special $129 $129.00 $30,000
Mon ~ Sat 15:30 Bounty Hunters Special $12.90 $12.90 $30,000
Mon ~ Sat 16:10 Speed Racer Bounty $32.10 [10 BB] $32.10 $3,000
Mon ~ Sat 16:10 Speed Racer Bounty $3.21.60 [10 BB] $3.21 $1,500
Mon ~ Sat 16:15 Bounty Hunters Deepstack Turbo $32.10 $32.10 $20,000
Mon ~ Sat 16:15 Bounty Hunters Deepstack Turbo $3.21.60 $3.21 $6,000
Mon ~ Sat 16:30 Bounty Hunters Daily Main $54 $54.00 $110,000
Mon ~ Sat 16:30 Bounty Hunters Mini Main $5.40 $5.40 $15,000
Mon ~ Sat 17:10 Speed Racer Bounty $10.80 [10 BB] $10.80 $2,500
Mon ~ Sat 17:10 Speed Racer Bounty $2.16 [10 BB] $2.16 $1,000
Mon ~ Sat 17:15 Bounty Hunters Deepstack Turbo $85.50 $85.50 $15,000
Mon ~ Sat 17:15 Bounty Hunters Deepstack Turbo $8.55 $8.55 $12,500
Mon ~ Sat 17:30 Bounty Hunters Mini Big Game $2.16 $2.16 $5,000
Mon ~ Sat 17:30 Bounty Hunters Big Game $215 $215.00 $70,000
Mon ~ Sat 17:30 Bounty Hunters Big Game $21.60 $21.60 $50,000
Mon ~ Sat 18:10 Speed Racer Bounty $108 [10 BB] $108.00 $3,000
Mon ~ Sat 18:10 Speed Racer Bounty $32.10 [10 BB] $32.10 $3,000
Mon ~ Sat 18:15 Bounty Hunters Deepstack Turbo $10.80 $10.80 $12,000
Mon ~ Sat 18:30 Bounty King $320 $320.00 $15,000
Mon ~ Sat 18:30 Bounty King Jr $32.10 $32.10 $50,000
Mon ~ Sat 18:35 Bounty King Baby $3.21.60 $3.21 $6,000
Mon ~ Sat 19:10 Speed Racer Bounty $21.60 [10 BB] $21.60 $3,000
Mon ~ Sat 19:10 Speed Racer Bounty $3.21.60 [10 BB] $3.21 $1,500
Mon ~ Sat 19:15 Bounty Hunters Deepstack Turbo $54 $54.00 $20,000
Mon ~ Sat 19:15 Bounty Hunters Deepstack Turbo $5.40 $5.40 $6,000
Mon ~ Sat 19:30 Bounty Hunters Special $108 $108.00 $15,000
Mon ~ Sat 19:30 Bounty Hunters Special $10.80 $10.80 $15,000
Mon ~ Sat 19:30 Bounty Hunters Special $1.08 $1.08 $1,500
Mon ~ Sat 20:10 Speed Racer Bounty $54 [10 BB] $54.00 $4,000
Mon ~ Sat 20:10 Speed Racer Bounty $5.40 [10 BB] $5.40 $2,000
Mon ~ Sat 20:30 Bounty Hunters Encore $54 $54.00 $20,000
Mon ~ Sat 20:30 Bounty Hunters Special $5.40 $5.40 $4,000
Mon ~ Sat 21:00 Mini Heater $2.50 [Bounty Turbo] $2.50 $3,000
Mon ~ Sat 21:00 Daily Heater $215 [Bounty Turbo] $215.00 $25,000
Mon ~ Sat 21:10 Speed Racer Bounty $108 [10 BB] $108.00 $4,000
Mon ~ Sat 21:10 Speed Racer Bounty $10.80 [10 BB] $10.80 $2,500
Mon ~ Sat 21:10 Speed Racer Bounty $1.08 [10 BB] $1.08 $300
Mon ~ Sat 21:30 Bounty Hunters Special $8.55 $8.55 $5,000
Mon ~ Sat 21:30 Bounty Hunters Special $85.50 $85.50 $5,000
Mon ~ Sat 22:05 Mini SUPER SIX Bounty Turbo $6.45 $6.45 $4,000
Mon ~ Sat 22:05 SUPER SIX Bounty Turbo $64.50 $64.50 $15,000
Mon ~ Sat 22:10 Speed Racer Bounty $54 [10 BB] $54.00 $3,000
Mon ~ Sat 22:10 Speed Racer Bounty $5.40 [10 BB] $5.40 $1,250
Mon ~ Sat 22:15 Bounty Hunters Deepstack Turbo $10.80 $10.80 $6,000
Mon ~ Sat 22:15 Bounty Hunters Deepstack Turbo $108 $108.00 $6,000
Mon ~ Sat 22:30 Bounty Hunters $21.60 $21.60 $800
Mon ~ Sat 22:30 Bounty Hunters Hyper Special $54 $54.00 $10,000
Mon ~ Sat 22:30 Bounty Hunters Hyper Special $5.40 $5.40 $2,000
Mon ~ Sat 22:30 Bounty Hunters $2.16 $2.16 $500
Mon ~ Sat 23:10 Speed Racer Bounty $21.60 [10 BB] $21.60 $2,000
Mon ~ Sat 23:10 Speed Racer Bounty $2.16 [10 BB] $2.16 $400
Mon ~ Sat 23:15 Bounty Hunters Deepstack Turbo $32.10 $32.10 $10,000
Mon ~ Sat 23:15 Bounty Hunters Deepstack Turbo $3.21.60 $3.21 $2,500
Mon ~ Sat 23:30 Last Call Bounty Hyper $215 $215.00 $12,500
Mon ~ Sat 23:30 Last Call Bounty Hyper $21.60 $21.60 $5,000
Mon ~ Sat 23:30 Bounty Hunters $1.08 $1.08 $300
Mon ~ Sat 23:30 Bounty Hunters $85.50 $85.50 $1,250
Mon ~ Sat 23:30 Bounty Hunters $8.55 $8.55 $1,000
NGÀY UTC SỰ KIỆN MUA VÀO GTD
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 0:10 Tiền thưởng cho tay đua tốc độ $ 32.10 [10 BB] $32.10 $2,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 0:10 Tiền thưởng cho tay đua tốc độ $ 5.40 [10 BB] $5.40 $1,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 0:30 Bounty Hunters Special $ 108 $108.00 $10,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 0:30 Bounty Hunters Đặc biệt $ 10.80 $10.80 $6,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 0:30 Thợ săn tiền thưởng $ 3.21 $3.21 $500
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 0:45 Bounty Hunters Hyper Special $ 21.60 $21.60 $5,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 1:10 Tiền thưởng cho tay đua tốc độ $ 21.60 [10 BB] $21.60 $1,500
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 1:10 Tiền thưởng cho tay đua tốc độ $ 2.16 [10 BB] $2.16 $300
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 1:15 Thợ săn tiền thưởng Deepstack Turbo $ 5.40 $5.40 $2,500
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 1:15 Thợ săn tiền thưởng Deepstack Turbo $ 54 $54.00 $10,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 1:30 Thợ săn tiền thưởng đặc biệt $ 129 [6-Max] $129.00 $6,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 1:30 Bounty Hunters Special $12.90 [6-Max] $12.90 $5,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 1:30 Bounty Hunters Special $ 2.16 [6-Max] $2.16 $1,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 1:30 Thợ săn tiền thưởng $ 32.10 $32.10 $500
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 1:30 Thợ săn tiền thưởng $ 5.40 $5.40 $400
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 2:10 Tiền thưởng cho tay đua tốc độ $ 32.10 [10 BB] $32.10 $1,500
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 2:10 Tiền thưởng cho tay đua tốc độ $ 3.21.60 [10 BB] $3.21 $500
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 2:30 Bounty Hunters Turbo Đặc biệt $ 2.50 $2.50 $1,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 2:30 Bounty Hunters Turbo Đặc biệt $ 215 $215.00 $8,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 2:30 Bounty Hunters Turbo Đặc biệt $ 21.60 $21.60 $4,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 2:30 Thợ săn tiền thưởng $ 8.55 $8.55 $400
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 2:45 Bounty Hunters Hyper Special $ 32.10 $32.10 $3,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 3:10 Tiền thưởng cho tay đua tốc độ $ 54 [10 BB] $54.00 $1,500
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 3:10 Tiền thưởng cho tay đua tốc độ $ 5.40 [10 BB] $5.40 $600
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 3:15 Thợ săn tiền thưởng Deepstack Turbo $ 85.50 $85.50 $6,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 3:15 Thợ săn tiền thưởng Deepstack Turbo $ 8.55 $8.55 $3,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 3:30 Thợ săn tiền thưởng $ 10.80 $10.80 $500
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 3:30 Thợ săn tiền thưởng $ 1.08 $1.08 $300
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 3:30 Bounty Hunters Special $ 54 $54.00 $8,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 3:30 Bounty Hunters đặc biệt $ 5.40 $5.40 $2,500
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 4:10 Tiền thưởng cho tay đua tốc độ $ 12.90 [10 BB] $12.90 $1,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 4:10 Tiền thưởng cho tay đua tốc độ $ 2.16 [10 BB] $2.16 $400
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 4:30 Bounty Hunters Special $ 108 $108.00 $6,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 4:30 Bounty Hunters Đặc biệt $ 32.10 $32.10 $10,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 4:30 Bounty Hunters Đặc biệt $ 3.21.60 $3.21 $2,500
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 5:10 Tiền thưởng cho tay đua tốc độ $ 3.21.60 [10 BB] $3.21 $600
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 5:10 Tiền thưởng cho tay đua tốc độ $ 32.10 [10 BB] $32.10 $1,500
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 5:15 Bounty Hunters Turbo Special $ 2.16 [6-Max] $2.16 $1,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 5:15 Bounty Hunters Turbo Special $ 21.60 [6-Max] $21.60 $4,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 5:30 Bounty Hunters đặc biệt $ 85.50 $85.50 $8,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 5:30 Bounty Hunters Đặc biệt $ 8.55 $8.55 $5,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 5:30 Thợ săn tiền thưởng $ 21.60 $21.60 $600
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 5:30 Thợ săn tiền thưởng $ 2.16 $2.16 $500
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 6:10 Tiền thưởng cho tay đua tốc độ $ 21.60 [10 BB] $21.60 $1,500
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 6:10 Tiền thưởng cho tay đua tốc độ $ 2.16 [10 BB] $2.16 $500
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 6:30 Bounty Hunters Đặc biệt $ 129 $129.00 $8,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 6:30 Thợ săn tiền thưởng $ 32.10 $32.10 $800
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 6:30 Bounty Hunters đặc biệt $ 12.90 $12.90 $10,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 6:45 Bounty Hunters Hyper Special $ 5.40 $5.40 $2,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 7:10 Tiền thưởng cho tay đua tốc độ $ 32.10 [10 BB] $32.10 $1,500
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 7:10 Tiền thưởng cho tay đua tốc độ $ 5.40 [10 BB] $5.40 $1,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 7:30 Bounty Hunters đặc biệt $ 5.40 $5.40 $4,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 7:30 Bounty Hunters Special $ 54 $54.00 $15,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 7:30 Thợ săn tiền thưởng $ 21.60 $21.60 $750
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 7:30 Thợ săn tiền thưởng $ 2.16 $2.16 $1,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 8:10 Tiền thưởng cho tay đua tốc độ $ 21.60 [10 BB] $21.60 $1,750
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 8:10 Tiền thưởng cho tay đua tốc độ $ 2.16 [10 BB] $2.16 $600
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 8:30 Thợ săn tiền thưởng $ 1.08 $1.08 $400
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 8:30 Bounty Hunters Đặc biệt $ 3.21.60 $3.21 $4,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 8:30 Bounty Hunters Đặc biệt $ 32.10 $32.10 $15,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 8:30 Bounty Hunters Special $ 215 $215.00 $12,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 8:45 Bounty Hunters Hyper Special $ 2.16 $2.16 $1,200
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 8:45 Bounty Hunters Hyper Special $ 21.60 $21.60 $5,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 9:10 Tiền thưởng cho tay đua tốc độ $ 54 [10 BB] $54.00 $2,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 9:10 Tiền thưởng cho tay đua tốc độ $ 5.40 [10 BB] $5.40 $1,500
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 9:30 Bounty Hunters Đặc biệt $ 10.80 $10.80 $12,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 9:30 Bounty Hunters Special $ 108 $108.00 $10,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 9:30 Bounty Hunters Big One $ 1.08 $1.08 $1,500
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 10:10 Tiền thưởng cho tay đua tốc độ $ 32.10 [10 BB] $32.10 $2,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 10:10 Tiền thưởng cho tay đua tốc độ $ 3.21.60 [10 BB] $3.21 $1,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 10:30 Thợ săn tiền thưởng $ 5.40 $5.40 $1,500
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 10:30 Thợ săn tiền thưởng $ 1.08 $1.08 $400
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 10:30 Bounty Hunters Đặc biệt $ 8.55 $8.55 $8,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 10:30 Bounty Hunters đặc biệt $ 85.50 $85.50 $10,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 11:10 Tiền thưởng cho tay đua tốc độ $ 54 [10 BB] $54.00 $2,500
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 11:10 Tiền thưởng cho tay đua tốc độ $ 5.40 [10 BB] $5.40 $1,500
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 11:30 Thợ săn tiền thưởng đặc biệt $ 129 [7-Max] $129.00 $8,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 11:30 Bounty Hunters Special $ 12.90 [7-Max] $12.90 $15,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 11:30 Thợ săn tiền thưởng $ 2.16 $2.16 $1,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 12:10 Tiền thưởng cho tay đua tốc độ $ 32.10 [10 BB] $32.10 $2,500
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 12:10 Tiền thưởng cho tay đua tốc độ $ 2.16 [10 BB] $2.16 $1,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 12:15 Thợ săn tiền thưởng Deepstack Turbo $ 8.55 $8.55 $7,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 12:15 Thợ săn tiền thưởng Deepstack Turbo $ 85.50 $85.50 $8,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 12:30 Bounty Hunters Special $ 215 $215.00 $12,500
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 12:30 Bounty Hunters đặc biệt $ 21.60 $21.60 $20,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 12:30 Bounty Hunters đặc biệt $ 2.16 $2.16 $5,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 12:30 Thợ săn tiền thưởng $ 5.40 $5.40 $2,500
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 12:30 Thợ săn tiền thưởng $ 54 $54.00 $2,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 13:10 Tiền thưởng cho tay đua tốc độ $ 54 [10 BB] $54.00 $3,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 13:10 Tiền thưởng cho tay đua tốc độ $ 5.40 [10 BB] $5.40 $2,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 13:15 Thợ săn tiền thưởng Deepstack Turbo $ 54 $54.00 $15,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 13:30 Bounty Hunters Đặc biệt $ 10.80 $10.80 $20,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 13:30 Bounty Hunters Special $ 108 $108.00 $10,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 13:30 Thợ săn tiền thưởng $ 2.16 $2.16 $1,250
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 14:10 Tiền thưởng cho tay đua tốc độ $ 21.60 [10 BB] $21.60 $2,500
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 14:10 Tiền thưởng cho tay đua tốc độ $ 2.16 [10 BB] $2.16 $1,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 14:15 Thợ săn tiền thưởng Deepstack Turbo $ 32.10 $32.10 $15,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 14:30 Bounty Hunters đặc biệt $ 85.50 $85.50 $20,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 14:30 Bounty Hunters Đặc biệt $ 8.55 $8.55 $15,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 15:10 Tiền thưởng cho tay đua tốc độ $ 85.50 [10 BB] $85.50 $3,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 15:10 Tiền thưởng cho tay đua tốc độ $ 10.80 [10 BB] $10.80 $3,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 15:15 Thợ săn tiền thưởng Deepstack Turbo $ 21.60 $108.00 $10,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 15:30 Bounty Hunters Đặc biệt $ 129 $129.00 $30,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 15:30 Bounty Hunters đặc biệt $ 12.90 $12.90 $30,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 16:10 Tiền thưởng cho tay đua tốc độ $ 32.10 [10 BB] $32.10 $3,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 16:10 Tiền thưởng cho tay đua tốc độ $ 3.21.60 [10 BB] $3.21 $1,500
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 16:15 Thợ săn tiền thưởng Deepstack Turbo $ 32.10 $32.10 $20,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 16:15 Thợ săn tiền thưởng Deepstack Turbo $ 3.21.60 $3.21 $6,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 16:30 Bounty Hunters Chính hàng ngày $ 54 $54.00 $110,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 16:30 Bounty Hunters Mini Main $ 5.40 $5.40 $15,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 17:10 Tiền thưởng cho tay đua tốc độ $ 10.80 [10 BB] $10.80 $2,500
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 17:10 Tiền thưởng cho tay đua tốc độ $ 2.16 [10 BB] $2.16 $1,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 17:15 Thợ săn tiền thưởng Deepstack Turbo $ 85.50 $85.50 $15,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 17:15 Thợ săn tiền thưởng Deepstack Turbo $ 8.55 $8.55 $12,500
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 17:30 Bounty Hunters Mini Big Game $ 2.16 $2.16 $5,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 17:30 Bounty Hunters Big Game $ 215 $215.00 $70,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 17:30 Bounty Hunters Big Game $ 21.60 $21.60 $50,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 18:10 Tiền thưởng cho tay đua tốc độ $ 108 [10 BB] $108.00 $3,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 18:10 Tiền thưởng cho tay đua tốc độ $ 32.10 [10 BB] $32.10 $3,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 18:15 Thợ săn tiền thưởng Deepstack Turbo $ 10.80 $10.80 $12,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 18:30 Vua tiền thưởng $ 320 $320.00 $15,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 18:30 Bounty King Jr $ 32.10 $32.10 $50,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 18:35 Bounty King Baby $ 3.21.60 $3.21 $6,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 19:10 Tiền thưởng cho tay đua tốc độ $ 21.60 [10 BB] $21.60 $3,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 19:10 Tiền thưởng cho tay đua tốc độ $ 3.21.60 [10 BB] $3.21 $1,500
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 19:15 Thợ săn tiền thưởng Deepstack Turbo $ 54 $54.00 $20,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 19:15 Thợ săn tiền thưởng Deepstack Turbo $ 5.40 $5.40 $6,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 19:30 Bounty Hunters Special $ 108 $108.00 $15,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 19:30 Bounty Hunters Đặc biệt $ 10.80 $10.80 $15,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 19:30 Bounty Hunters Đặc biệt $ 1.08 $1.08 $1,500
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 20:10 Tiền thưởng cho tay đua tốc độ $ 54 [10 BB] $54.00 $4,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 20:10 Tiền thưởng cho tay đua tốc độ $ 5.40 [10 BB] $5.40 $2,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 20:30 Thợ săn tiền thưởng Encore $ 54 $54.00 $20,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 20:30 Bounty Hunters đặc biệt $ 5.40 $5.40 $4,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 21:00 Máy sưởi mini $ 2.50 [Bounty Turbo] $2.50 $3,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 21:00 Máy sưởi hàng ngày $ 215 [Bounty Turbo] $215.00 $25,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 21:10 Tiền thưởng cho tay đua tốc độ $ 108 [10 BB] $108.00 $4,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 21:10 Tiền thưởng cho tay đua tốc độ $ 10.80 [10 BB] $10.80 $2,500
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 21:10 Tiền thưởng cho tay đua tốc độ $ 1.08 [10 BB] $1.08 $300
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 21:30 Bounty Hunters Đặc biệt $ 8.55 $8.55 $5,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 21:30 Bounty Hunters đặc biệt $ 85.50 $85.50 $5,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 22:05 Mini SUPER SIX Bounty Turbo $ 6.45 $6.45 $4,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 22:05 SUPER SIX Bounty Turbo $ 64.50 $64.50 $15,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 22:10 Tiền thưởng cho tay đua tốc độ $ 54 [10 BB] $54.00 $3,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 22:10 Tiền thưởng cho tay đua tốc độ $ 5.40 [10 BB] $5.40 $1,250
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 22:15 Thợ săn tiền thưởng Deepstack Turbo $ 10.80 $10.80 $6,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 22:15 Thợ săn tiền thưởng Deepstack Turbo $ 108 $108.00 $6,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 22:30 Thợ săn tiền thưởng $ 21.60 $21.60 $800
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 22:30 Bounty Hunters Hyper Special $ 54 $54.00 $10,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 22:30 Bounty Hunters Hyper Special $ 5.40 $5.40 $2,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 22:30 Thợ săn tiền thưởng $ 2.16 $2.16 $500
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 23:10 Tiền thưởng cho tay đua tốc độ $ 21.60 [10 BB] $21.60 $2,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 23:10 Tiền thưởng cho tay đua tốc độ $ 2.16 [10 BB] $2.16 $400
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 23:15 Thợ săn tiền thưởng Deepstack Turbo $ 32.10 $32.10 $10,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 23:15 Thợ săn tiền thưởng Deepstack Turbo $ 3.21.60 $3.21 $2,500
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 23:30 Cuộc gọi cuối cùng Bounty Hyper $ 215 $215.00 $12,500
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 23:30 Cuộc gọi cuối cùng Bounty Hyper $ 21.60 $21.60 $5,000
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 23:30 Thợ săn tiền thưởng $ 1.08 $1.08 $300
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 23:30 Thợ săn tiền thưởng $ 85.50 $85.50 $1,250
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 23:30 Thợ săn tiền thưởng $ 8.55 $8.55 $1,000

Đảm bảo tổng giải thưởng của giải đấu có thể thay đổi. Các đảm bảo được liệt kê ở đây có thể không hiện hành. Vui lòng kiểm tra số tiền đảm bảo trong sảnh giải đấu GGPoker để biết thông tin cập nhật về tổng giải thưởng.

Các giải đấu Thợ săn tiền thưởng nổi tiếng của GGPoker đã trở lại với một sự báo thù! Các sự kiện Bounty Hunters đặc trưng của chúng tôi hiện đang diễn ra với hơn 1,000,000 đô la GTD hàng ngày. Nếu bạn đang tìm kiếm poker trực tuyến tốt nhất, đây là những gì bạn đang tìm kiếm. Chúng tôi đã thêm hàng chục giải đấu mới diễn ra mỗi ngày với tổng giải thưởng được đảm bảo rất lớn. Tiền vào bàn bắt đầu từ mức thấp nhất là 1,05 đô la và bạn có thể giới hạn tất cả với Sự kiện chính GTD Bounty Hunters trị giá 1,000,000 đô la vào Chủ nhật.

Bất kể bạn là ai, chúng tôi tin rằng bạn sẽ tìm thấy thứ gì đó ở đây tại GGPoker, Phòng Poker lớn nhất thế giới. Vì vậy, lấy một ngăn xếp và chụp một bức ảnh tại những phần thưởng tuyệt vời này trong các giải đấu yêu thích của bạn!

Chi tiết và giới hạn giải đấu
  • Nếu hai người chơi thể hiện tay thắng giống hệt nhau và chia nồi, tiền thưởng của người chơi bị loại sẽ được chia đều cho những người chiến thắng.
  • Xu lẻ sẽ được trao cho người chơi ở vị trí sớm nhất.
Điều khoản &� Điều kiện
  • Người chơi phải ở độ tuổi 18+, 19+, 21+ hoặc 24+ tùy theo khu vực pháp lý, để tham gia.
  • Xin lưu ý rằng bất kỳ giải thưởng hoặc đảm bảo nào cũng có thể thay đổi và một số tiền được liệt kê trên trang web này có thể không hiện hành. Vui lòng kiểm tra số tiền đảm bảo được liệt kê trong ứng dụng trò chơi để biết thông tin cập nhật nhất.
  • Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc đình chỉ bất kỳ chương trình khuyến mãi, giải đấu hoặc tính năng trò chơi nào bất cứ lúc nào.
  • Nếu bất kỳ người chơi nào bị nghi ngờ về hoạt động gian lận, chúng tôi có quyền điều tra và loại bỏ người chơi nếu được xác nhận.
  • Các điều khoản và điều kiện này tuân theo các điều khoản và điều kiện của trang web, có thể được tìm thấy trong ứng dụng khách trò chơi.
Các quy tắc tiêu chuẩn được áp dụng.
Cờ bạc khiến bạn phải trả giá bao nhiêu? Dừng lại đúng giờ, chơi có trách nhiệm www.begambleaware.org | RO | DE (BZGA | BUWEI) | ĐƯỢC | FI | Vương quốc Anh | PH