Dit privacybeleid is van kracht vanaf 24 februari 2023

GGPoker hecht veel belang aan de bescherming van de privacy van alle persoonlijke gegevens die je aan ons verstrekt ("Persoonlijke gegevens"). GGPoker zal ervoor zorgen dat de verwerking van jouw persoonlijke gegevens in overeenstemming is met de Data Protection Act 2018 en de General Data Protection Regulation, ("GDPR"), (Verordening (EU) 2016/679). Dienovereenkomstig geeft GGPoker dit Beleid uit om je te informeren over ons gebruik van jouw Persoonlijke Gegevens.

Inleiding

1.1 Dit Privacybeleid beschrijft de manier waarop GGPoker ("wij" of "ons"), een onderneming die wordt beheerd door GG International Limited, een onderneming opgericht op Isle of Man met haar statutaire zetel in PO Box 227, CLINCH'S HOUSE, LORD STREET, DOUGLAS, IM99 1RZ, Isle of Man, die op haar beurt deel uitmaakt van de NSUS Groep, Persoonlijke Gegevens verzamelt, verwerkt en bewaart en verzekert dat de onderstaande stappen door ons worden genomen om dergelijke Persoonlijke Gegevens te beschermen.

1.2 Door gebruik te maken van onze diensten, bevestig je dat je de voorwaarden van dit Privacybeleid hebt gelezen en dat je ermee instemt dat GGPoker jouw Persoonlijke Gegevens gebruikt voor de doeleinden die staan vermeld in paragraaf 3 van dit Privacybeleid. Indien u uw Persoonlijke Gegevens niet wenst te verstrekken op de basis zoals uiteengezet in dit Privacybeleid, dient u de relevante informatie niet in te voeren op de Website of uw Persoonlijke Gegevens anderszins aan ons te verstrekken. Als u uw Persoonsgegevens echter niet verstrekt, kunt u mogelijk niet van alle Diensten gebruikmaken.

1.3 Termen met een hoofdletter die niet in dit Privacybeleid worden gedefinieerd, worden gedefinieerd in de Algemene voorwaarden.

Dit Privacybeleid is opgenomen in en maakt deel uit van de Algemene voorwaarden.

1.4 Definities:

 • De volgende termen "Anonimisering", "Verwerkingsverantwoordelijke", "Verwerker", "Betrokkene", "Dataportabiliteit", "Persoonsgegevens", "Verwerkt/Verwerkt", "Pseudonimisering", "Grensoverschrijdende verwerking van Persoonsgegevens", "Toezichthoudende autoriteit" die in dit document worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis als in de GDPR.
 • "U" betekent de speler, de 'Betrokkene' die gebruik maakt van de diensten van GGPoker.
 • "Bezoeker" betekent een persoon, anders dan een gebruiker, die het openbare gedeelte gebruikt, maar geen toegang heeft tot de afgeschermde gedeelten van de Site of Service.

1.5 Principes:

Dit beleid is gebaseerd op de volgende GDPR-principes:

 • De Verwerking van Persoonsgegevens vindt plaats op een rechtmatige, eerlijke en transparante manier;
 • Het verzamelen, verwerken en bewaren van Persoonsgegevens zal alleen worden uitgevoerd voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden en er zal geen verdere verwerking plaatsvinden die onverenigbaar is met deze doeleinden;
 • Het verzamelen en bewaren van Persoonsgegevens moet adequaat, relevant en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is in relatie tot het doel waarvoor ze worden verwerkt;
 • De Persoonsgegevens moeten nauwkeurig zijn en waar nodig worden bijgewerkt;
 • Alle redelijke maatregelen zullen worden genomen om ervoor te zorgen dat Persoonsgegevens die onjuist zijn in het licht van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, onverwijld worden gewist of gecorrigeerd;
 • Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de Betrokkene te identificeren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de Persoonsgegevens worden verwerkt;
 • Alle Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en opgeslagen op een manier die passende beveiliging garandeert;
 • Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, behalve wanneer dit nodig is om hen in staat te stellen diensten te verlenen volgens afspraak;
 • Betrokkenen hebben het recht op toegang tot en rectificatie of wissing van Persoonsgegevens, of beperking van de Verwerking, of om bezwaar te maken tegen de Verwerking, evenals het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

De informatie die we verzamelen

2.1 Als onderdeel van het leveren van de Diensten, verzamelen we je Persoonsgegevens bij het registreren van een account. "Persoonsgegevens" zijn alle gegevens waarmee je persoonlijk kunt worden geïdentificeerd of waarmee je kunt worden geïdentificeerd, inclusief maar niet beperkt tot je naam, achternaam, e-mailadres, huisadres, telefoonnummer, mobiele nummer, geboortedatum, ID-informatie van de overheid, elektronische locatie-informatie en informatie over elektronische apparaten - dit omvat paspoort/licentie, MAC-adres en IP-adres.

2.2 Als onderdeel van het leveren van de Diensten verzamelen we ook informatie over de transacties die je uitvoert, met inbegrip van details over gebruikte betaalkaarten, details over de games die je hebt gespeeld en onderliggende gamingtransacties.

 

Hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken

3.1 Bij het verlenen van onze Diensten zorgen wij ervoor dat wij uw Persoonsgegevens verzamelen, bewaren en verwerken in overeenstemming met de GDPR. Wij zullen uw Persoonsgegevens verwerken om ons in staat te stellen om:

3.1.1 Uw Account en administratie opzetten, administreren en beheren (inclusief het verwerken van stortingen en opnames);

3.1.2 De Diensten aanbieden en personaliseren (inclusief u in staat stellen in te zetten en onze spellen te spelen);

3.1.3 Uw communicatie en verzoeken ontvangen en beantwoorden;

3.1.4 U te informeren over updates van de Software en/of de Diensten;

3.1.5 Ervoor zorgen dat we in staat zijn om onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot uw Account na te komen, inclusief door de nauwkeurigheid van alle informatie die u ons verstrekt te verifiëren;

3.1.6 Voldoen aan onze verplichtingen onder Toepasselijke Wetgeving en aan regelgevende instanties in rechtsgebieden waar we een licentie hebben (Isle of Man);

3.1.7 Onderzoek doen naar en meewerken aan het onderzoek naar vermeende onwettige, frauduleuze of andere ongepaste activiteiten in verband met de Diensten (inclusief, indien van toepassing, het behandelen van verzoeken van bevoegde entiteiten/autoriteiten voor het delen van informatie);

3.1.8 Voer marktonderzoekscampagnes uit;

3.1.9 Het opstellen van statistieken met betrekking tot het gebruik van de Services door u en andere klanten;

3.1.10 U voorzien van informatie over en ondersteuning voor de Services, met inbegrip van wijzigingen in de Services, technische updates en wijzigingen in de Algemene voorwaarden (met inbegrip van dit Privacybeleid);

3.1.11 u op de hoogte te houden van aanbiedingen en promoties met betrekking tot onze producten en diensten, op voorwaarde dat u "opt-in" kiest en deze optie niet "opt-out";

3.1.12 Ieder ander doel ondersteunen dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze contractuele verplichtingen of dat specifiek is aangegeven op het moment dat u uw Persoonsgegevens verstrekte. Dit zijn de "Doeleinden" waarvoor wij uw Persoonsgegevens kunnen verzamelen.

3.1.13 Om aan alle toepasselijke regelgeving te voldoen, zullen wij sommige van uw persoonlijke gegevens aan derden verstrekken (waaronder financiële instellingen, leeftijdscontrole en kredietreferentiebureaus). Kredietinformatiebureaus leveren diensten voor identiteitscontrole, controle op kredietrisico en betaalbaarheid, fraudepreventie, bestrijding van witwassen en opsporing. Er wordt een verslag van de zoekopdracht en de resultaten bewaard en de derde partij kan de informatie gebruiken om andere bedrijven te helpen voor verificatiedoeleinden (legitiem doel).

3.2 Uw opgeslagen betalingsgegevens zullen worden gebruikt om toekomstige transacties die door u worden geïnitieerd binnen de GGPoker Cashier te vergemakkelijken.

3.3 Indien u op enig moment wenst dat wij stoppen met de Verwerking van uw Persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden, dan dient u contact met ons op te nemen en zullen wij de juiste stappen ondernemen om hiermee te stoppen. Houd er rekening mee dat dit kan betekenen dat uw Account wordt gesloten. U kunt contact met ons opnemen via [email protected].

3.4 Om een goede kwaliteit van de dienstverlening te garanderen, kunnen wij alle communicatie die u met ons voert, hetzij schriftelijk of via elektronische post ("opnames"), controleren. Alle opnames blijven eigendom van GGPoker en zullen alleen gebruikt worden voor de hierboven genoemde doeleinden.

3.5 In het geval dat de doeleinden voor Verwerking wijzigen, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen door middel van een Privacy Mededeling waarbij wij u informeren over de wijzigingen en u vragen om eventuele aanvullende toestemming.

3.6 Om uw informatie te delen met onze professionele adviseurs voor legitieme belangen om professioneel advies in te winnen voor juridische en zakelijke behoeften en om fraude en bedrog te voorkomen.

 

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

4.1 Behalve zoals beschreven in dit Beleid, zullen wij de Persoonsgegevens die wij verzamelen en/of bewaren op de Dienst niet opzettelijk bekendmaken aan derden zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. Wij kunnen Persoonsgegevens bekendmaken aan derden in de volgende omstandigheden:

 • Elk bedrijf binnen onze Groep (met inbegrip van werknemers en onderaannemers) dat ons helpt bij het verlenen van de Diensten of dat anderszins kennis moet nemen van dergelijke informatie;
 • Elke derde partij die ons helpt bij het verlenen van de Services, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) betalingsverwerkers en leveranciers van marketingservices;
 • Elke derde partij die ons kan helpen bij het verifiëren van de juistheid van uw Persoonsgegevens, met inbegrip van financiële instellingen en kredietreferentiebureaus (een verslag van de zoekopdracht kan door deze derde partij worden bewaard. Beveiligingsgebruik/-plannen vallen onder deze categorie voor ID- en documentencontroles;
 • Elke derde partij die ons helpt bij het controleren van het gebruik van de Services, met inbegrip van het opsporen en voorkomen van fraude, valsspelen en samenspanning;
 • Aannemers of andere adviseurs die een van onze bedrijfsprocessen controleren of die toegang moeten hebben tot dergelijke informatie om ons te adviseren;
 • Elke wetshandhavingsinstantie die redelijkerwijs toegang kan eisen tot uw Persoonsgegevens;
 • Andere online gaming sites, banken, creditcardbedrijven en bevoegde instanties, waar wordt vastgesteld dat u ons of een andere gebruiker van onze diensten hebt bedrogen of hebt geprobeerd te bedriegen op basis van ons en andere online gaming sites legitiem belang of wettelijke verplichting om fraude en/of bedrog te voorkomen;
 • Elke regelgevende instantie of bevoegde entiteit die redelijkerwijs toegang kan eisen tot uw Persoonsgegevens; en
 • Iedere potentiële koper van GGPoker of investeerders in GGPoker of in een bedrijf binnen onze Groep (inclusief in het geval van insolventie).

4.2 Wij houden de betrokkenen op de hoogte en zorgen ervoor dat deze vertrouwde partners en/of derden zich houden aan de verplichte gegevensbeschermingsmaatregelen. Tijdens deze gegevensoverdracht nemen we alle passende organisatorische, technische en wettelijke beschermingsmaatregelen.

4.3 De Onderneming biedt haar klanten de mogelijkheid om gebruik te maken van "chat rooms" waar spelers met elkaar kunnen communiceren. Hoewel wij ervoor zullen zorgen dat de spelers zich houden aan de voorwaarden zoals gesteld in het "chatroombeleid", zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele datalekken die kunnen voortvloeien uit het gebruik van onze chatrooms. Daarom accepteer je de verantwoordelijkheid en onder geen enkele omstandigheid zullen wij verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit een schending van gegevens.

4.4 Indien u op enig moment wenst dat wij stoppen met de Verwerking van uw Persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden, dan dient u contact met ons op te nemen en zullen wij de juiste stappen ondernemen om hiermee te stoppen. Houd er rekening mee dat dit kan betekenen dat uw Account wordt gesloten. U kunt contact met ons opnemen [email protected]

 

Rechten van betrokkenen

5.1 Wij respecteren uw privacyrechten en bieden u redelijke toegang tot de Persoonsgegevens die u mogelijk hebt verstrekt via uw gebruik van de Services. Je belangrijkste rechten onder de GDPR zijn:

 • het recht op informatie;
 • het recht op toegang;
 • het recht op rectificatie;
 • het recht op wissen;
 • het recht om de verwerking te beperken;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • het recht op gegevensoverdraagbaarheid;
 • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; en
 • het recht om toestemming in te trekken.

5.2 Indien u toegang wenst tot andere Persoonlijke Gegevens die wij over u bewaren of deze wenst aan te passen, of indien u wenst dat wij Persoonlijke Gegevens over u verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail: [email protected]. Wij zullen uw verzoek binnen tweeënzeventig (72) uur bevestigen en onmiddellijk behandelen. GGPoker zal binnen een maand reageren op deze verzoeken, met de mogelijkheid om deze periode te verlengen voor bijzonder complexe verzoeken in overeenstemming met de Toepasselijke Wetgeving. Wij zullen uw informatie bewaren zolang uw account actief is, als nodig is om u diensten te verlenen, of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen zoals beschreven in paragraaf 13.

5.3 U kunt uw Accountinformatie en voorkeuren op elk gewenst moment bijwerken, corrigeren of verwijderen door naar de pagina met Accountinstellingen te gaan op het tabblad 'Mijn Account' in de Kassa. Houd er rekening mee dat, hoewel alle wijzigingen die u aanbrengt onmiddellijk of binnen een redelijke termijn worden weerspiegeld in de actieve gebruikersdatabases, wij alle door u verstrekte informatie kunnen bewaren voor back-ups, archivering, preventie van fraude en misbruik, analyse, voldoening aan wettelijke verplichtingen of wanneer wij anderszins redelijkerwijs van mening zijn dat wij een legitieme reden hebben om dit te doen. Waar gepast en mogelijk zullen we Anonimisering of Pseudonimisering toepassen op Persoonsgegevens om de risico's voor de Betrokkenen te beperken.

5.4 U kunt weigeren om bepaalde Persoonsgegevens met ons te delen, in welk geval wij mogelijk niet in staat zijn om u sommige of alle functies en functionaliteiten van de Service te bieden.

5.5 U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de Verwerking van uw Persoonsgegevens, op legitieme gronden, behalve indien anders toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

5.6 In overeenstemming met de Toepasselijke Wetgeving behouden wij ons het recht voor om de bekendmaking van Persoonsgegevens achter te houden indien dit een negatieve invloed zou hebben op de rechten en vrijheden van anderen.

5.7 U hebt het recht op Gegevensoverdraagbaarheid, waarbij U als Betrokkene kunt verzoeken om alle Persoonsgegevens die door ons worden bewaard kosteloos te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Wij behouden ons echter het recht voor om kosten in rekening te brengen voor het voldoen aan dergelijke verzoeken als deze duidelijk ongegrond of buitensporig worden geacht. Het bedrijf kan redelijke administratiekosten in rekening brengen als er meer kopieën worden aangevraagd. We houden gegevens bij, waaronder een 'logboek' van deze verzoeken.

5.8 Wanneer wij verzoeken ontvangen van Betrokkenen om Persoonsgegevens te verwijderen, zorgen wij ervoor dat deze verzoeken binnen een redelijke termijn worden behandeld. We houden een logboek bij van deze verzoeken.

5.9 We zullen ook streven naar adequate verwijderingsmechanismen om ervoor te zorgen dat er geen Persoonsgegevens naar buiten de organisatie lekken.

5.10 Indien wij ons niet houden aan de vereiste gegevensbeschermingsverplichtingen, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij uw toezichthoudende autoriteit.

 

Contact met ons opnemen

6.1 Voor volledige informatie over de leden van de GGPoker Groep en waar zij actief zijn, kunt u contact met ons opnemen via [email protected].

6.2 Als u op enig moment van mening bent dat wij ons niet aan dit Privacybeleid hebben gehouden, neem dan contact met ons op [email protected] en wij zullen proberen het probleem zo snel mogelijk vast te stellen en te corrigeren.

 

Adverteren en gebruik van cookies

7.1 Cookies zijn stukjes informatie die een website overbrengt naar de harde schijf van uw computer om ze bij te houden. Cookies kunnen het web nuttiger maken door informatie op te slaan over uw voorkeuren op bepaalde sites, waardoor website-eigenaars nuttiger functies kunnen aanbieden aan hun gebruikers. Ze bevatten geen naam- of adresgegevens of informatie waarmee iemand contact met je kan opnemen via telefoon, e-mail of andere middelen. De meeste browsers zijn in eerste instantie ingesteld om cookies te accepteren. Als u daar de voorkeur aan geeft, kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden uitgeschakeld of dat u wordt geïnformeerd wanneer ze worden ingesteld.

7.2 Informatie over het uitschakelen van cookies kan worden verkregen door de handleiding van uw besturingssysteem of browser te raadplegen, of door contact op te nemen met uw internetprovider. Echter, gezien het feit dat GGPoker soms gebruik maakt van cookies, is het mogelijk dat je niet optimaal gebruik kunt maken van onze Website als je ze uitschakelt.

7.3 Onze Online pokerdienst maakt gebruik van sessiecookies om uw sessie met ons tot stand te brengen en te onderhouden. Als cookies zijn ingeschakeld, zou je geen verschil moeten merken voor de service. GGPoker vereist dat je webbrowser een sessiecookie accepteert voordat je kunt inloggen of registreren voor de dienst. Sessiecookies bestaan alleen totdat je je webbrowser afsluit, in tegenstelling tot permanente cookies die je browser opslaat totdat ze verlopen. Als je browser is ingesteld om cookies uit te schakelen, kun je je toegang tot GGPoker beperken.

7.4 GGPoker webpagina's kunnen elektronische afbeeldingen bevatten, bekend als web beacons of spotlight tags. Deze stellen GGPoker in staat om gebruikers te tellen die bepaalde pagina's op onze website hebben bezocht. Web beacons en spotlight tags worden door ons niet gebruikt om toegang te krijgen tot jouw persoonlijke informatie, ze zijn simpelweg een hulpmiddel dat we gebruiken om te analyseren welke webpagina's klanten bekijken, op een geaggregeerde manier."

7.5 Als u bezwaar hebt tegen cookies of cookies wilt verwijderen die al op uw computer zijn opgeslagen, moet u de instructies volgen voor het verwijderen van bestaande cookies en het uitschakelen van toekomstige cookies op uw webbrowser of gelijkwaardige software. Meer informatie is beschikbaar op www.aboutcookies.org. Houd er rekening mee dat u door het verwijderen of uitschakelen van cookies mogelijk geen toegang hebt tot bepaalde delen of functies van de Website.

7.6 Als onderdeel van de werking van de Website en voor onze eigen statistische analyse van het websiteverkeer, logt onze Website automatisch internet IP-adressen. Wij loggen geen e-mailadressen van bezoekers aan de Website. Ons advertentiesysteem logt IP-adressen om nauwkeurigere reclamefuncties te leveren, zoals taalspecifieke banners.

7.7 Hoewel de Website links kan bevatten naar websites die worden beheerd door andere partijen dan wij, zijn wij niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van dergelijke websites.

 

Minderjarigen en privacy van kinderen

8.1 De bescherming van de privacy van minderjarigen is bijzonder belangrijk. Onze Service is niet gericht op kinderen onder de 18 jaar en wij verzamelen niet bewust Persoonsgegevens van kinderen onder de 18 jaar. Als u jonger bent dan 18 jaar, verzoeken wij u de Service op geen enkel moment en op geen enkele manier te gebruiken of te openen. Als we ontdekken dat Persoonsgegevens zijn verzameld op de Service van personen jonger dan 18 jaar, zullen we de juiste stappen ondernemen om deze informatie te verwijderen. Als u een ouder of voogd bent en ontdekt dat uw kind jonger dan 18 jaar een account heeft bij de service, kunt u ons waarschuwen op [email protected] en verzoeken dat wij de persoonsgegevens van uw kind uit onze systemen verwijderen.

 

Beveiliging

9.1 Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen ter bescherming tegen verlies, misbruik en onbevoegde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging van uw gegevens. GGPoker heeft stappen ondernomen om de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van systemen en diensten die persoonlijke gegevens verwerken te waarborgen, en zal de beschikbaarheid en toegang tot informatie tijdig herstellen in het geval van een fysiek of technisch incident.

9.2 Uw winsten en uitbetalingen worden strikt vertrouwelijk behandeld en informatie over winsten wordt opgeslagen in beveiligde werkomgevingen. Wij verstrekken geen informatie over winsten aan derden, tenzij dergelijke informatie verplicht openbaar moet worden gemaakt door de wet, regelgeving of een vergelijkbare overheidsinstantie.

9.3 Geen enkele methode van transmissie via het internet of methode van elektronische opslag is 100% veilig. Wij kunnen de veiligheid van informatie die u naar ons verzendt of die u opslaat op de Service niet garanderen of waarborgen, maar wij zullen ervoor zorgen dat adequate beveiligingsmechanismen die zijn ontworpen om Persoonsgegevens te beschermen, worden gebruikt om te voorkomen dat Persoonsgegevens worden gestolen, misbruikt of oneigenlijk worden gebruikt, en om inbreuken op Persoonsgegevens te voorkomen. Als u van mening bent dat uw Persoonsgegevens gecompromitteerd zijn, neem dan contact met ons op [email protected].

 

Datalek

10.1 Wanneer we kennis nemen van een vermoedelijke of daadwerkelijke inbreuk op Persoonsgegevens, zullen we tijdig een intern onderzoek uitvoeren en passende corrigerende maatregelen nemen. Als er een risico bestaat voor de rechten en vrijheden van Betrokkenen, stellen we de relevante toezichthoudende autoriteiten zonder onnodige vertraging en, indien mogelijk, binnen 72 uur op de hoogte.

10.2 In het geval dat een inbreuk in verband met Persoonsgegevens waarschijnlijk zal resulteren in een hoog risico voor de rechten en vrijheden van de Betrokkene, moet de DPO ervoor zorgen dat alle getroffen Betrokkenen zonder onnodige vertraging van de inbreuk op de hoogte worden gebracht.

 

Privacy-instellingen

11.1 Hoewel wij u kunnen toestaan uw privacy-instellingen aan te passen om de toegang tot bepaalde Persoonsgegevens te beperken, dient u zich ervan bewust te zijn dat geen enkele beveiligingsmaatregel perfect of ondoordringbaar is. Bovendien hebben wij geen controle over de acties van andere gebruikers met wie u uw informatie deelt. Wij kunnen niet garanderen dat informatie die u op de Service plaatst of naar de Service verzendt, niet door onbevoegden zal worden bekeken. We hebben de nodige stappen ondernomen om uw Persoonsgegevens tijdens het transport zoveel mogelijk te beschermen door gebruik te maken van HTTPS op onze Website en TLS 1.2 (een sterk protocol), ECDHE_RSA met P-256 (een sterke sleuteluitwisseling) en AES_256_GCM (een sterke versleuteling).

 

Bewaren van gegevens

12.1 Persoonsgegevens die wij verwerken voor een doel of doeleinden worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor dat doel of die doeleinden.

12.2 Wij bewaren de Persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld alleen zolang uw account actief is of anders voor een beperkte periode zolang wij deze nodig hebben om de doeleinden te vervullen waarvoor wij deze in eerste instantie hebben verzameld, tenzij anders vereist door de wet.

12.3 Bewaartermijnen kunnen variëren van enkele maanden in verband met vragen tot meer dan tien jaar om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en in overeenstemming met ons Beleid Gegevensbewaring, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

12.4 Voor informatie over de verwerking van betalingen, worden uw betalingsgegevens maximaal acht jaar bewaard. Als je op enig moment je opgeslagen betalingsgegevens wilt verwijderen, kan dit via de GGPoker Cashier.

12.5 Wij zullen ervoor zorgen dat alle werknemers, agenten, aannemers, onderaannemers, leveranciers en andere derden zich zullen houden aan de door ons vastgestelde bewaartermijnen en hiervoor voldoende zijn opgeleid.

 

Internationale overboekingen

13.1 GGPoker maakt deel uit van een groep bedrijven en de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt, kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen in landen buiten de Europese Unie (EU) of Europese Economische Ruimte (EER), omdat wij gebruik maken van leveranciers en verwerkers die buiten de EU/EER zijn gevestigd, of gebruik maken van servers die buiten de EU/EER zijn gevestigd, zoals in het geval van NSUS Group in Canada, of GG International Ltd op het eiland Man, die beide onderworpen zijn aan adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie. Persoonlijke gegevens kunnen ook verwerkt worden door personeel dat buiten de EU/EER voor GGpoker werkt. Een overdracht van je persoonlijke gegevens kan plaatsvinden als een van onze servers zich in een land buiten de EU/EER bevindt of als een van onze dienstverleners zich in een land buiten de EU/EER bevindt. Als we uw Persoonsgegevens op deze manier overdragen naar of opslaan buiten de EU/EER, zullen we stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw privacyrechten beschermd blijven, zoals beschreven in dit Privacybeleid en in overeenstemming met de GDPR en andere toepasselijke wetten. Alle internationale overdrachten zullen plaatsvinden naar landen met een adequaatheidsbesluit dat ten gunste van hen is gepubliceerd door de Europese Commissie, of waar een dergelijk adequaatheidsbesluit niet is gepubliceerd, zal GGPoker ervoor zorgen dat standaard contractuele clausules van kracht zijn om ervoor te zorgen dat jouw Persoonlijke Gegevens worden beschermd.

 

Functionaris voor gegevensbescherming/vertegenwoordiger

14.1 Onze gegevensbeschermingsvertegenwoordiger die verantwoordelijk is voor zaken met betrekking tot privacy en gegevensbescherming bij GGPoker kan worden bereikt op: [email protected]

14.2 In overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften inzake de bescherming van Persoonsgegevens wordt elk verzoek/verzoek zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst afgehandeld.

14.3 Bij het contacteren en posten van dergelijke verzoeken zullen wij redelijke inspanningen leveren om uw identiteit te bevestigen en om ongeoorloofde verwerking van Persoonsgegevens te voorkomen.

 

Verantwoordingsplicht

15.1 We zijn verantwoordelijk voor en kunnen aantonen dat we voldoen aan de hierboven beschreven principes.

15.2 GGPoker zal periodiek een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) uitvoeren en/of voor elke wijziging in de gegevensverwerkingsactiviteit in overeenstemming met de richtlijnen voor gegevensbeschermingseffectbeoordeling.

 

Toepasselijk recht

16.1 Dit Beleid is bedoeld om te voldoen aan de wet- en regelgeving van de plaats van vestiging en van het land waarin GG International Limited actief is. In geval van tegenstrijdigheid tussen dit Beleid en de toepasselijke wet- en regelgeving, prevaleert deze laatste.

 

Wijzigingen in dit privacybeleid

17.1 Naarmate het Bedrijf evolueert, kan het nodig zijn om dit Beleid bij te werken om gelijke tred te houden met wijzigingen aan de website, software, diensten, zaken en Toepasselijke Wetgeving. We zullen ons echter altijd blijven inzetten om de privacy van de betrokkenen te respecteren. We zullen ervoor zorgen dat we de Betrokkenen op de hoogte stellen van alle materiële wijzigingen onder dit Beleid via e-mail (het meest recente e-mailbericht dat door de Betrokkene is verstrekt) of andere herzieningen van dit Beleid samen met hun ingangsdatum op een gemakkelijk terug te vinden deel van de website plaatsen.

 

Geldigheid

Dit document is bijgewerkt op 24 februari 2023 en is vanaf die datum van kracht.

Contact: Functionaris voor gegevensbescherming

E-mail: [email protected]