Chính sách bảo mật này có hiệu lực từ ngày 24 tháng 2 năm 2023

GGPoker quan tâm đến việc bảo vệ quyền riêng tư của bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào mà bạn có thể chọn cung cấp cho chúng tôi ("Dữ liệu Cá nhân"). GGPoker sẽ đảm bảo rằng việc Xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn tuân thủ Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu 2018 và Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung, ("GDPR"), (Quy định (EU) 2016/679). Theo đó, GGPoker ban hành Chính sách này để thông báo cho bạn về việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn.

Giới thiệu

1.1 Chính sách Bảo mật này quy định cách thức mà GGPoker ("chúng tôi" hoặc "chúng tôi"), một công ty được điều hành bởi GG International Limited, một công ty được thành lập tại Isle of Man với văn phòng đăng ký tại PO Box 227, CLINCH'S HOUSE, LORD STREET, DOUGLAS, IM99 1RZ, Isle of Man, lần lượt tạo thành một phần của NSUS Group, thu thập, xử lý và lưu giữ Dữ liệu Cá nhân và đảm bảo rằng chúng tôi thực hiện các bước dưới đây để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân đó.

1.2 Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc và đồng ý với các điều khoản của Chính sách Quyền riêng tư này và bạn đồng ý với việc GGPoker sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích được nêu trong phần 3 của Chính sách Bảo mật này. Nếu bạn không muốn cung cấp Dữ liệu Cá nhân của mình trên cơ sở được nêu trong Chính sách Bảo mật này, bạn không nên nhập thông tin liên quan trên Trang web hoặc cung cấp Dữ liệu Cá nhân của bạn cho chúng tôi. Tuy nhiên, nếu bạn không cung cấp Dữ liệu Cá nhân của mình, bạn có thể không sử dụng được tất cả các Dịch vụ.

1.3 Các thuật ngữ viết hoa không được định nghĩa trong Chính sách Bảo mật này sẽ được định nghĩa trong Điều khoản & Điều kiện.

Chính sách bảo mật này được kết hợp và tạo thành một phần của Điều khoản &; Điều kiện.

1.4 Định nghĩa:

 • Các thuật ngữ sau đây "Ẩn danh", "Bên kiểm soát", "Bên xử lý", "Chủ thể dữ liệu", "Tính di động của dữ liệu", "Dữ liệu cá nhân", "Đã xử lý/Xử lý", "Bút danh", "Xử lý dữ liệu cá nhân xuyên biên giới", "Cơ quan giám sát" được sử dụng trong tài liệu này sẽ có cùng ý nghĩa như trong GDPR.
 • "Bạn" có nghĩa là người chơi, 'Chủ thể dữ liệu' đang sử dụng các dịch vụ của GGPoker.
 • "Khách truy cập" có nghĩa là một cá nhân không phải là người dùng, người sử dụng khu vực công cộng, nhưng không có quyền truy cập vào các khu vực bị hạn chế của Trang web hoặc Dịch vụ.

1.5 Nguyên tắc:

Chính sách này dựa trên các nguyên tắc GDPR sau:

 • Việc xử lý dữ liệu cá nhân sẽ diễn ra một cách hợp pháp, công bằng và minh bạch;
 • Việc thu thập, xử lý và lưu giữ Dữ liệu Cá nhân sẽ chỉ được thực hiện cho các mục đích cụ thể, rõ ràng và hợp pháp và sẽ không có quá trình xử lý nào khác diễn ra không tương thích với các mục đích đó;
 • Việc thu thập và lưu giữ Dữ liệu Cá nhân phải đầy đủ, phù hợp và giới hạn ở những gì cần thiết liên quan đến mục đích mà chúng được Xử lý;
 • Dữ liệu Cá nhân phải chính xác và khi cần thiết, được cập nhật;
 • Mọi bước hợp lý phải được thực hiện để đảm bảo rằng Dữ liệu Cá nhân không chính xác liên quan đến các mục đích mà chúng được Xử lý, sẽ bị xóa hoặc chỉnh sửa ngay lập tức;
 • Dữ liệu Cá nhân sẽ được lưu giữ ở dạng cho phép xác định Chủ thể Dữ liệu không lâu hơn thời gian cần thiết cho mục đích xử lý Dữ liệu Cá nhân;
 • Tất cả Dữ liệu Cá nhân phải được giữ bí mật và lưu trữ theo cách đảm bảo an ninh thích hợp;
 • Dữ liệu Cá nhân sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba trừ khi cần thiết để họ cung cấp dịch vụ theo thỏa thuận;
 • Chủ thể Dữ liệu sẽ có quyền yêu cầu quyền truy cập và chỉnh sửa hoặc xóa Dữ liệu Cá nhân, hoặc hạn chế Xử lý hoặc phản đối Xử lý cũng như quyền Di chuyển Dữ liệu.

Thông tin chúng tôi thu thập

2.1 Là một phần của việc cung cấp Dịch vụ cho bạn, chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân của bạn khi đăng ký tài khoản. "Dữ liệu Cá nhân" có nghĩa là bất kỳ thông tin nào mà từ đó bạn có thể được nhận dạng cá nhân hoặc có thể nhận dạng, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, họ, địa chỉ email, địa chỉ nhà, số điện thoại, số điện thoại di động, ngày sinh, thông tin ID chính phủ, thông tin vị trí điện tử và thông tin thiết bị điện tử - bao gồm hộ chiếu / giấy phép, địa chỉ MAC và địa chỉ IP.

2.2 Là một phần của việc cung cấp Dịch vụ cho bạn, chúng tôi cũng thu thập thông tin về các giao dịch bạn thực hiện, bao gồm chi tiết về thẻ thanh toán được sử dụng, chi tiết về các trò chơi bạn đã chơi và các giao dịch chơi trò chơi cơ bản.

 

Cách chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn

3.1 Khi cung cấp Dịch vụ của mình, chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi thu thập, lưu giữ và xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn theo GDPR. Chúng tôi sẽ Xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn để cho phép chúng tôi:

3.1.1 Thiết lập, quản trị và quản lý Tài khoản và hồ sơ của bạn (bao gồm xử lý tiền gửi và rút tiền);

3.1.2 Cung cấp và cá nhân hóa Dịch vụ (bao gồm cho phép bạn đặt cược và chơi các trò chơi của chúng tôi);

3.1.3 Nhận và trả lời các thông tin liên lạc và yêu cầu của bạn;

3.1.4 Thông báo cho bạn về các bản cập nhật cho Phần mềm và/hoặc Dịch vụ;

3.1.5 Đảm bảo rằng chúng tôi có thể thực hiện các nghĩa vụ pháp lý liên quan đến Tài khoản của bạn, bao gồm bằng cách xác minh tính chính xác của bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi;

3.1.6 Tuân thủ các nghĩa vụ của chúng tôi theo Luật Áp dụng và các Cơ quan quản lý tại các khu vực pháp lý nơi chúng tôi được cấp phép (Đảo Man);

3.1.7 Điều tra và hỗ trợ điều tra, nghi ngờ hoạt động bất hợp pháp, gian lận hoặc hoạt động không phù hợp khác liên quan đến Dịch vụ (bao gồm, khi thích hợp, xử lý các yêu cầu từ các tổ chức/Cơ quan có thẩm quyền về việc chia sẻ thông tin);

3.1.8 Thực hiện các chiến dịch nghiên cứu thị trường;

3.1.9 Chuẩn bị số liệu thống kê liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của bạn và các khách hàng khác;

3.1.10 Cung cấp cho bạn thông tin và hỗ trợ cho Dịch vụ, bao gồm các thay đổi đối với Dịch vụ, cập nhật kỹ thuật và thay đổi Điều khoản &Điều kiện (bao gồm Chính sách Bảo mật này);

3.1.11 Miễn là bạn "chọn tham gia" và không "chọn không tham gia" tùy chọn này, hãy thông báo cho bạn về các ưu đãi và khuyến mãi liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;

3.1.12 Hỗ trợ bất kỳ mục đích nào khác cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của chúng tôi hoặc được nêu cụ thể tại thời điểm bạn cung cấp Dữ liệu Cá nhân của mình. Đây là "Mục đích" mà chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu Cá nhân của bạn.

3.1.13 Để tuân thủ tất cả các quy định hiện hành, chúng tôi sẽ cung cấp một số thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba (bao gồm các tổ chức tài chính, xác minh độ tuổi và cơ quan tham chiếu tín dụng). Các cơ quan tham chiếu tín dụng cung cấp dịch vụ xác minh danh tính, kiểm tra rủi ro tín dụng và khả năng chi trả, phòng chống gian lận, chống rửa tiền và truy tìm. Hồ sơ tìm kiếm và kết quả sẽ được lưu giữ và bên thứ ba có thể sử dụng thông tin để hỗ trợ các công ty khác cho mục đích xác minh (mục đích hợp pháp).

3.2 Chi tiết thanh toán được lưu trữ của bạn sẽ được sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch trong tương lai do bạn thực hiện trong Thu ngân GGPoker.

3.3 Nếu bất cứ lúc nào bạn muốn chúng tôi ngừng Xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích trên, thì bạn phải liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ thực hiện các bước thích hợp để ngừng làm như vậy. Xin lưu ý rằng điều này có thể có nghĩa là Tài khoản của bạn sẽ bị đóng. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng [email protected].

3.4 Để đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt, chúng tôi có thể giám sát bất kỳ thông tin liên lạc nào bạn có với chúng tôi, cho dù bằng văn bản hay bằng thư điện tử ("bản ghi âm"). Mọi bản ghi vẫn là tài sản của GGPoker và sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích được liệt kê ở trên.

3.5 Trong trường hợp mục đích Xử lý thay đổi, thì chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng Thông báo về Quyền riêng tư, theo đó chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi và tìm kiếm bất kỳ sự đồng ý bổ sung nào có thể được yêu cầu.

3.6 Để chia sẻ thông tin của bạn với các cố vấn chuyên nghiệp của chúng tôi vì lợi ích hợp pháp, để có được lời khuyên chuyên nghiệp cho các nhu cầu pháp lý, kinh doanh và để ngăn chặn gian lận & gian lận.

 

Tiết lộ thông tin cá nhân của bạn

4.1 Trừ khi được mô tả trong Chính sách này, chúng tôi sẽ không cố ý tiết lộ Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập và/hoặc lưu giữ trên Dịch vụ cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước rõ ràng của bạn. Chúng tôi có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân cho bên thứ ba trong các trường hợp sau:

 • Bất kỳ công ty nào trong Tập đoàn của chúng tôi (bao gồm cả nhân viên và nhà thầu phụ) hỗ trợ chúng tôi cung cấp Dịch vụ hoặc có nhu cầu biết thông tin đó;
 • Bất kỳ bên thứ ba nào hỗ trợ chúng tôi cung cấp Dịch vụ, bao gồm (nhưng không giới hạn) bộ xử lý thanh toán và nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị;
 • Bất kỳ bên thứ ba nào có thể hỗ trợ chúng tôi xác minh tính chính xác của Dữ liệu Cá nhân của bạn, bao gồm các tổ chức tài chính và cơ quan tham chiếu tín dụng (hồ sơ tìm kiếm có thể được lưu giữ bởi bên thứ ba đó. Việc sử dụng / kế hoạch sử dụng bảo mật sẽ thuộc danh mục này để kiểm tra ID và Tài liệu;
 • Bất kỳ bên thứ ba nào hỗ trợ chúng tôi giám sát việc sử dụng Dịch vụ, bao gồm phát hiện và ngăn chặn gian lận, gian lận và thông đồng;
 • Bất kỳ nhà thầu hoặc cố vấn nào khác kiểm toán bất kỳ Quy trình kinh doanh nào của chúng tôi hoặc những người có nhu cầu truy cập thông tin đó cho mục đích tư vấn cho chúng tôi;
 • Bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật nào có thể có bất kỳ yêu cầu hợp lý nào để truy cập Dữ liệu Cá nhân của bạn;
 • Các trang web trò chơi trực tuyến khác, ngân hàng, công ty thẻ tín dụng và các cơ quan thích hợp, nơi bạn bị phát hiện đã gian lận hoặc cố gắng lừa gạt chúng tôi hoặc bất kỳ người dùng dịch vụ nào khác của chúng tôi dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi và các trang web trò chơi trực tuyến khác hoặc nghĩa vụ pháp lý để ngăn chặn gian lận và / hoặc gian lận;
 • Bất kỳ cơ quan quản lý hoặc tổ chức được ủy quyền nào có thể có bất kỳ yêu cầu hợp lý nào để truy cập Dữ liệu Cá nhân của bạn; và
 • Bất kỳ người mua tiềm năng nào của GGPoker hoặc bất kỳ nhà đầu tư nào trong đó hoặc vào bất kỳ công ty nào trong Tập đoàn của chúng tôi (kể cả trong trường hợp mất khả năng thanh toán).

4.2 Chúng tôi sẽ thông báo cho Chủ thể Dữ liệu và đảm bảo rằng các đối tác và / hoặc bên thứ ba đáng tin cậy này sẽ tuân thủ các biện pháp bảo vệ dữ liệu bắt buộc. Trong quá trình truyền dữ liệu như vậy, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp bảo vệ tổ chức, kỹ thuật và pháp lý thích hợp.

4.3 Công ty cung cấp cho khách hàng của mình khả năng sử dụng "phòng trò chuyện" nơi người chơi có thể giao tiếp với nhau. Mặc dù chúng tôi sẽ đảm bảo rằng người chơi tuân theo các điều khoản được đặt ra trong "chính sách phòng trò chuyện", chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vi phạm dữ liệu nào có thể phát sinh từ việc sử dụng các phòng trò chuyện của chúng tôi. Do đó, bạn chấp nhận trách nhiệm và trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào có thể phát sinh từ bất kỳ vi phạm dữ liệu nào.

4.4 Nếu bất cứ lúc nào bạn muốn chúng tôi ngừng Xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích trên, thì bạn phải liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ thực hiện các bước thích hợp để ngừng làm như vậy. Xin lưu ý rằng điều này có thể có nghĩa là Tài khoản của bạn sẽ bị đóng. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi [email protected]

 

Quyền của chủ thể dữ liệu

5.1 Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cung cấp cho bạn quyền truy cập hợp lý vào Dữ liệu Cá nhân mà bạn có thể đã cung cấp thông qua việc sử dụng Dịch vụ. Các quyền chính của bạn theo GDPR là:

 • quyền được thông tin;
 • quyền truy cập;
 • quyền cải chính;
 • quyền tẩy xóa;
 • quyền hạn chế xử lý;
 • quyền phản đối xử lý;
 • quyền di chuyển dữ liệu;
 • quyền khiếu nại với cơ quan giám sát; và
 • quyền rút lại sự đồng ý.

5.2 Nếu bạn muốn truy cập hoặc sửa đổi bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào khác mà chúng tôi có về bạn hoặc yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào về bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected] Chúng tôi sẽ xác nhận yêu cầu của bạn trong vòng bảy mươi hai (72) giờ và xử lý kịp thời. GGPoker sẽ trả lời các yêu cầu này trong vòng một tháng, với khả năng gia hạn thời gian này đối với các yêu cầu đặc biệt phức tạp theo Luật Áp dụng. Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn miễn là tài khoản của bạn còn hoạt động, khi cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn hoặc để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi như được mô tả trong phần 13.

5.3 Bạn có thể cập nhật, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin Tài khoản và tùy chọn của mình bất cứ lúc nào bằng cách truy cập trang cài đặt Tài khoản của bạn trên tab 'Tài khoản của tôi' trong Thu ngân. Xin lưu ý rằng mặc dù bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện sẽ được phản ánh trong cơ sở dữ liệu người dùng đang hoạt động ngay lập tức hoặc trong một khoảng thời gian hợp lý, chúng tôi có thể giữ lại tất cả thông tin bạn gửi để sao lưu, lưu trữ, ngăn chặn gian lận và lạm dụng, phân tích, thực hiện nghĩa vụ pháp lý hoặc khi chúng tôi tin tưởng một cách hợp lý rằng chúng tôi có lý do chính đáng để làm như vậy. Khi thích hợp và có thể, chúng tôi sẽ áp dụng Ẩn danh hoặc Bút danh cho Dữ liệu Cá nhân để giảm rủi ro cho Chủ thể Dữ liệu.

5.4 Bạn có thể từ chối chia sẻ một số Dữ liệu Cá nhân nhất định với chúng tôi, trong trường hợp đó chúng tôi không thể cung cấp cho bạn một số hoặc tất cả các tính năng và chức năng của Dịch vụ.

5.5 Bất cứ lúc nào, bạn có thể phản đối việc Xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình, trên cơ sở hợp pháp, trừ khi được luật hiện hành cho phép.

5.6 Theo Luật Áp Dụng, chúng tôi có quyền từ chối tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân nếu việc tiết lộ đó sẽ ảnh hưởng xấu đến quyền và tự do của người khác.

5.7 Bạn có quyền Di chuyển Dữ liệu, theo đó Bạn với tư cách là Chủ thể Dữ liệu có thể yêu cầu nhận miễn phí tất cả Dữ liệu Cá nhân do chúng tôi lưu giữ ở định dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến và có thể đọc được bằng máy. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền tính phí tuân thủ các yêu cầu đó nếu chúng được coi là rõ ràng là không có cơ sở hoặc quá mức. Công ty có thể tính phí hành chính hợp lý nếu yêu cầu thêm bản sao. Chúng tôi sẽ lưu giữ hồ sơ bao gồm 'nhật ký' của các yêu cầu này.

5.8 Khi chúng tôi nhận được yêu cầu xử lý hồ sơ Dữ liệu Cá nhân của Chủ thể Dữ liệu, Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các yêu cầu này được xử lý trong một khung thời gian hợp lý. Chúng tôi sẽ lưu giữ hồ sơ bao gồm 'nhật ký' của các yêu cầu này.

5.9 Chúng tôi cũng sẽ cố gắng đạt được các cơ chế xử lý thích hợp để đảm bảo không có Dữ liệu Cá nhân nào bị rò rỉ ra bên ngoài tổ chức.

5.10 Nếu chúng tôi không tuân thủ các nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu bắt buộc, bạn sẽ có quyền khiếu nại với Cơ quan giám sát của mình.

 

Liên hệ với chúng tôi

6.1 Để biết đầy đủ chi tiết về các thành viên của Tập đoàn GGPoker và nơi họ hoạt động, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo [email protected].

6.2 Nếu bất cứ lúc nào bạn tin rằng chúng tôi chưa tuân thủ Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi [email protected] và chúng tôi sẽ tìm cách xác định và khắc phục kịp thời vấn đề.

 

Quảng cáo và sử dụng Cookie

7.1 Cookie là những mẩu thông tin mà một trang web chuyển vào đĩa cứng máy tính của bạn cho mục đích lưu giữ hồ sơ. Cookie có thể làm cho web hữu ích hơn bằng cách lưu trữ thông tin về sở thích của bạn trên các trang web cụ thể, do đó cho phép chủ sở hữu trang web cung cấp các tính năng hữu ích hơn cho người dùng của họ. Chúng không chứa thông tin tên hoặc địa chỉ hoặc bất kỳ thông tin nào cho phép bất kỳ ai liên hệ với bạn qua điện thoại, e-mail hoặc bất kỳ phương tiện nào khác. Hầu hết các trình duyệt ban đầu được thiết lập để chấp nhận cookie. Nếu muốn, bạn có thể đặt trình duyệt của mình để tắt cookie hoặc thông báo cho bạn khi chúng được đặt.

7.2 Thông tin về cách tắt cookie có thể được lấy bằng cách tham khảo Hướng dẫn sử dụng hệ điều hành hoặc Hướng dẫn trình duyệt của bạn hoặc bằng cách liên hệ với Nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn. Tuy nhiên, do GGPoker đôi khi có thể sử dụng cookie, bạn có thể không tận dụng tối đa Trang web của chúng tôi nếu bạn tắt chúng.

7.3 Dịch vụ poker trực tuyến của chúng tôi sử dụng cookie phiên để thiết lập và duy trì phiên của bạn với chúng tôi. Khi cookie được bật, bạn sẽ không nhận thấy bất kỳ sự khác biệt nào đối với dịch vụ. GGPoker yêu cầu trình duyệt web của bạn chấp nhận cookie phiên trước khi bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký dịch vụ. Cookie phiên chỉ tồn tại cho đến khi bạn đóng trình duyệt web của mình, trái ngược với cookie vĩnh viễn mà trình duyệt của bạn lưu trữ cho đến khi chúng hết hạn. Nếu trình duyệt của bạn được đặt để tắt cookie, bạn có thể hạn chế quyền truy cập của mình vào GGPoker.

7.4 Các trang web GGPoker có thể chứa hình ảnh điện tử, được gọi là đèn hiệu web hoặc thẻ tiêu điểm. Điều này cho phép GGPoker đếm người dùng đã truy cập một số trang nhất định trên trang web của chúng tôi. Đèn hiệu web và thẻ spotlight không được chúng tôi sử dụng để truy cập thông tin cá nhân của bạn, chúng chỉ đơn giản là một công cụ chúng tôi sử dụng để phân tích những trang web nào khách hàng xem, theo cách tổng hợp.

7.5 Nếu bạn phản đối cookie hoặc muốn xóa bất kỳ cookie nào đã được lưu trữ trên máy tính của mình, bạn nên làm theo hướng dẫn để xóa cookie hiện có và vô hiệu hóa cookie trong tương lai trên trình duyệt web hoặc phần mềm tương đương của bạn. Thông tin thêm có sẵn tại www.aboutcookies.org. Xin lưu ý rằng bằng cách xóa hoặc vô hiệu hóa cookie, bạn có thể không truy cập được một số khu vực hoặc tính năng nhất định của Trang web.

7.6 Là một phần của hoạt động của Trang web và để phân tích thống kê của riêng chúng tôi về lưu lượng truy cập trang web, Trang web của chúng tôi tự động ghi lại các địa chỉ IP internet. Chúng tôi không ghi lại bất kỳ địa chỉ e-mail nào của khách truy cập vào Trang web. Hệ thống quảng cáo của chúng tôi ghi lại địa chỉ IP để cung cấp các tính năng quảng cáo chính xác hơn, chẳng hạn như biểu ngữ theo ngôn ngữ cụ thể.

7.7 Mặc dù Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web được điều hành bởi các bên khác ngoài chúng tôi, chúng tôi không chịu trách nhiệm về thực tiễn bảo mật hoặc nội dung của các trang web đó.

 

Quyền riêng tư của trẻ vị thành niên và trẻ em

8.1 Bảo vệ quyền riêng tư của trẻ vị thành niên là đặc biệt quan trọng. Dịch vụ của chúng tôi không hướng đến trẻ em dưới 18 tuổi và chúng tôi không cố ý thu thập Dữ liệu Cá nhân từ trẻ em dưới 18 tuổi. Nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng không sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ bất cứ lúc nào hoặc dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu chúng tôi biết rằng Dữ liệu Cá nhân đã được thu thập trên Dịch vụ từ những người dưới 18 tuổi, thì chúng tôi sẽ thực hiện các bước thích hợp để xóa thông tin này. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và phát hiện ra rằng con bạn dưới 18 tuổi đã có được Tài khoản trên Dịch vụ, thì bạn có thể thông báo cho chúng tôi theo [email protected] và yêu cầu chúng tôi xóa Dữ liệu Cá nhân của con bạn khỏi hệ thống của chúng tôi.

 

An ninh

9.1 Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ chống mất mát, lạm dụng và truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin của bạn. GGPoker đã thực hiện các bước để đảm bảo tính bảo mật, tính toàn vẹn, tính khả dụng và khả năng phục hồi liên tục của các hệ thống và dịch vụ Xử lý Dữ liệu Cá nhân, đồng thời sẽ khôi phục tính khả dụng và quyền truy cập thông tin kịp thời trong trường hợp xảy ra sự cố vật lý hoặc kỹ thuật.

9.2 Tiền thắng cược và tiền mặt của bạn được giữ bí mật tuyệt đối và thông tin tiền thắng cược được lưu trữ trong môi trường hoạt động an toàn. Chúng tôi không cung cấp thông tin tiền thắng cược cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi thông tin đó được yêu cầu tiết lộ theo luật, quy định hoặc cơ quan chính phủ tương tự.

9.3 Không có phương pháp truyền qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Chúng tôi không thể đảm bảo hoặc đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào bạn truyền cho chúng tôi hoặc lưu trữ trên Dịch vụ, tuy nhiên, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các cơ chế bảo mật đầy đủ được thiết kế để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân sẽ được sử dụng để ngăn Dữ liệu Cá nhân bị đánh cắp, lạm dụng hoặc lạm dụng và để ngăn chặn vi phạm Dữ liệu Cá nhân. Nếu bạn tin rằng Dữ liệu Cá nhân của mình đã bị xâm phạm, vui lòng liên hệ với chúng tôi [email protected]

 

Vi phạm dữ liệu

10.1 Khi chúng tôi biết về vi phạm Dữ liệu Cá nhân bị nghi ngờ hoặc thực tế, Chúng tôi sẽ thực hiện điều tra nội bộ và thực hiện các biện pháp khắc phục thích hợp kịp thời. Khi có bất kỳ rủi ro nào đối với quyền và tự do của Chủ thể dữ liệu, chúng tôi sẽ thông báo cho Cơ quan giám sát có liên quan mà không chậm trễ quá mức và khi có thể, trong vòng 72 giờ.

10.2 Trong trường hợp vi phạm Dữ liệu Cá nhân có khả năng dẫn đến rủi ro cao đối với quyền và tự do của Chủ thể Dữ liệu, DPO phải đảm bảo rằng tất cả các Chủ thể Dữ liệu bị ảnh hưởng đều được thông báo về vi phạm mà không bị chậm trễ quá mức.

 

Cài đặt quyền riêng tư

11.1 Mặc dù chúng tôi có thể cho phép bạn điều chỉnh cài đặt quyền riêng tư của mình để giới hạn quyền truy cập vào một số Dữ liệu Cá nhân nhất định, xin lưu ý rằng không có biện pháp bảo mật nào là hoàn hảo hoặc không thể xuyên thủng. Ngoài ra, chúng tôi không thể kiểm soát hành động của những người dùng khác mà bạn có thể chọn chia sẻ thông tin của mình. Chúng tôi không thể và không đảm bảo rằng thông tin bạn đăng lên hoặc truyền đến Dịch vụ sẽ không bị xem bởi những người không được ủy quyền. Chúng tôi đã thực hiện các bước cần thiết để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn càng nhiều càng tốt khi chuyển tiếp bằng cách sử dụng HTTPS trên Trang web của chúng tôi và TLS 1.2 (một giao thức mạnh), ECDHE_RSA với P-256 (trao đổi khóa mạnh) và AES_256_GCM (mật mã mạnh).

 

Lưu giữ dữ liệu

12.1 Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi xử lý cho bất kỳ mục đích hoặc mục đích nào sẽ không được lưu giữ lâu hơn mức cần thiết cho mục đích đó hoặc các mục đích đó.

12.2 Chúng tôi chỉ lưu giữ Dữ liệu Cá nhân được thu thập từ bạn miễn là tài khoản của bạn còn hoạt động hoặc trong một khoảng thời gian giới hạn miễn là chúng tôi cần nó để thực hiện các mục đích mà chúng tôi đã thu thập ban đầu, trừ khi pháp luật yêu cầu khác.

12.3 Thời gian lưu giữ có thể thay đổi từ vài tháng liên quan đến các yêu cầu đến hơn mười năm để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi và phù hợp với Chính sách Lưu giữ Dữ liệu của chúng tôi, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi hoặc để bảo vệ lợi ích sống còn của bạn hoặc lợi ích sống còn của một thể nhân khác.

12.4 Đối với thông tin xử lý thanh toán, chi tiết thanh toán của Bạn sẽ được lưu trữ trong tối đa tám năm. Nếu bạn muốn xóa chi tiết thanh toán đã lưu của mình tại bất kỳ thời điểm nào, điều này có thể được thực hiện thông qua Thu ngân GGPoker.

12.5 Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng tất cả nhân viên, đại lý, nhà thầu, nhà thầu phụ, nhà cung cấp và bất kỳ bên thứ ba nào khác sẽ tuân thủ các khoảng thời gian lưu giữ do chúng tôi đặt ra và sẽ được đào tạo phù hợp để làm như vậy.

 

Chuyển khoản quốc tế

13.1 GGPoker là một phần của một nhóm các công ty và Dữ liệu Cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi có thể được chuyển đến và lưu trữ ở các quốc gia bên ngoài Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) khi chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp và Bộ xử lý có trụ sở bên ngoài EU/EEA hoặc sử dụng các máy chủ có trụ sở bên ngoài EU/EEA như trong trường hợp của NSUS Group ở Canada, hoặc GG International Ltd ở Isle of Man, cả hai đều phải tuân theo các quyết định đầy đủ của Ủy ban Châu Âu. Dữ liệu Cá nhân cũng có thể được Xử lý bởi nhân viên hoạt động bên ngoài EU / EEA làm việc cho GGpoker. Việc chuyển Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể xảy ra nếu bất kỳ máy chủ nào của chúng tôi được đặt tại một quốc gia bên ngoài EU / EEA hoặc một trong những nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi được đặt tại một quốc gia bên ngoài EU / EEA. Nếu chúng tôi chuyển hoặc lưu trữ Dữ liệu Cá nhân của bạn bên ngoài EU / EEA theo cách này, chúng tôi sẽ thực hiện các bước với mục đích đảm bảo rằng quyền riêng tư của bạn tiếp tục được bảo vệ, như được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này và phù hợp với GDPR và các luật hiện hành khác. Bất kỳ chuyển khoản quốc tế nào cũng sẽ được thực hiện đến các quốc gia có quyết định đầy đủ được Ủy ban Châu Âu công bố có lợi cho họ hoặc khi quyết định đầy đủ đó chưa được công bố, GGPoker sẽ đảm bảo rằng các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn được áp dụng để đảm bảo rằng Dữ liệu Cá nhân của bạn được bảo vệ.

 

Nhân viên/Đại diện Bảo vệ Dữ liệu

14.1 Có thể liên hệ với đại diện bảo vệ dữ liệu của chúng tôi, người chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu tại GGPoker tại: [email protected]

14.2 Theo các quy định pháp lý hiện hành về bảo vệ Dữ liệu Cá nhân, mỗi yêu cầu/thắc mắc sẽ được giải quyết không chậm trễ quá mức và chậm nhất là trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được.

14.3 Khi liên hệ và đăng các yêu cầu như vậy, chúng tôi sẽ đầu tư những nỗ lực hợp lý để xác nhận danh tính của bạn và ngăn chặn việc xử lý Dữ liệu Cá nhân trái phép.

 

Trách nhiệm

15.1 Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm và có thể chứng minh sự tuân thủ các nguyên tắc nêu trên.

15.2 GGPoker sẽ thực hiện Đánh giá tác động bảo vệ dữ liệu (DPIA) định kỳ và/hoặc đối với bất kỳ thay đổi nào đối với Hoạt động xử lý dữ liệu theo Nguyên tắc đánh giá tác động bảo vệ dữ liệu.

 

Luật điều chỉnh

16.1 Chính sách này nhằm tuân thủ luật pháp và quy định tại nơi thành lập và của quốc gia nơi GG International Limited hoạt động. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa Chính sách này và các luật và quy định hiện hành, Chính sách và quy định sau sẽ được ưu tiên áp dụng.

 

Các thay đổi đối với Chính sách bảo mật này

17.1 Khi Công ty phát triển, có thể cần phải cập nhật Chính sách này để bắt kịp với những thay đổi đối với trang web, phần mềm, dịch vụ, kinh doanh và Luật Áp dụng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ luôn duy trì cam kết tôn trọng quyền riêng tư của Chủ thể dữ liệu. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chúng tôi sẽ thông báo cho Chủ thể dữ liệu về bất kỳ thay đổi quan trọng nào theo Chính sách này qua email (email gần đây nhất do Chủ thể dữ liệu cung cấp) hoặc đăng bất kỳ sửa đổi nào khác đối với Chính sách này cùng với ngày có hiệu lực của chúng, trong khu vực dễ tìm của trang web.

 

Hiệu lực

Văn bản này được cập nhật vào ngày 24/2/2023 và có hiệu lực kể từ ngày đó.

Liên hệ: Nhân viên bảo vệ dữ liệu

Thư điện tử: [email protected]